Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nauka w H2020

Program Ramowy Horyzont 2020 jako największy w historii finansuje prace naukowe i badawcze już od etapu koncepcji do ich wdrożenia.

Jednym z trzech filarów programu jest priorytet  Doskonała Baza Naukowa (tj. Excellent Science). Jego celem jest zwiększanie potencjału i doskonalenie obszaru społeczności naukowej w Europie. Ze środków przeznaczonych na budowę doskonałości naukowej mogą skorzystać zarówno indywidualni naukowcy – na prowadzenie indywidualnych badań, mobilność, budowanie kariery, jak również instytucje naukowe i badawcze – finansowanie badań, tworzenie infrastruktury badawczej i wyposażenie laboratoriów, a także zatrudnianie naukowców (zarówno młodych naukowców, jak i doświadczonych badaczy) i wymianę doświadczeń.

Program został podzielony na następujące priorytety:

Rozwój badań wspierany jest także poprzez budowanie efektywnej współpracy ze społeczeństwem w celu pozyskiwania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań i budowania świadomości na temat wykorzystania nauki w i dla społeczeństwa. W ten program włączeni są zarówno naukowcy, jak również przedstawiciele biznesu, polityki i administracji oraz obywatele. Buduje on profil odpowiedzialnych badań i innowacji.

Aby dopasować i w pełni wykorzystać europejski potencjał badawczy, w programie Horyzont 2020 wyodrębniono środki na upowszechnienie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Spreading Excellence and Widenning Participation). Środki przeznaczone są na wyrównanie poziomu doskonałości poprzez wymianę najlepszych praktyk i budowanie współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi i badawczymi w całej Europie. Celem instrumentów w obszarze SEWP jest jak najszersze rozpowszechnienie informacji o narzędziach i metodach budowania doskonałości naukowej, wykorzystanie potencjału i wiedzy do podnoszenia konkurencyjności w Europie oraz zadbanie o to, aby inicjatywy badawcze były odzwierciedleniem korzyści i spełnieniem wyzwań społeczno-gospodarczych. Kluczowymi instrumentami obszaru SEWP są:

  • Teaming – ma na celu utworzenie nowych (lub istotną modernizację istniejących) Centrów Doskonałości, mających siedzibę w państwach członkowskich/regionach, które są określone jako mniej rozwinięte w zakresie badań i innowacji poprzez mechanizm łączenia sił (Teaming) z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie.
  • Twinning – ma na celu znaczne wzmocnienie w określonej dziedzinie badań rozwijającej się instytucji poprzez utworzenie powiązań z co najmniej dwiema instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym.
  • ERA Chairs ustanowienie katedr Europejskiej Przestrzeni Badawczej ma na celu wsparcie uniwersytetów oraz innych instytucji badawczych o wyraźnym potencjale doskonałości badawczej dla umożliwienia im przyciągania i utrzymania wysokiej jakości zasobów ludzkich oraz wdrożenia zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości.
  • Policy Support Facility – zmierza do poprawy jakości projektowania, realizacji i oceny krajowych/regionalnych polityk w zakresie badań naukowych i innowacji, oferując usługi i porady ekspertów adresowane do decydentów na szczeblu krajowym/regionalnym.
  • COST jest międzyrządową strukturą założoną w Europie w 1971 roku w celu wspierania współpracy między naukowcami z całej Europy. Obecnie jest integralną częścią Unii Innowacji i Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
  • NCP Networktworzenie transnarodowej sieci krajowych punktów kontaktowych oraz zwiększanie jej zdolności administracyjnych i operacyjnych.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.