Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Zasady finansowe w programie Horyzont 2020

PODSTAWY

JAKIEGO TYPU KOSZTY WYSTĘPUJĄ W PROJEKTACH?

Koszty bezpośrednie są to koszty poniesione bezpośrednio w związku z realizacją projektu, np. wynagrodzenia personelu zatrudnionego do wykonania poszczególnych zadań, koszty podróży, materiałów, zakupu sprzętu itp.

Koszty pośrednie są to koszty ogólne funkcjonowania jednostki  związane z  realizacją danego projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego itp.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ KOSZTÓW POŚREDNICH?

W odniesieniu do kosztów pośrednich w H2020 stosuje się stawkę zryczałtowaną. Wysokość kosztów pośrednich wynosi 25% .

Przy kalkulacji kosztów pośrednich nie są brane pod uwagę następujące koszty:

  • podwykonawstwo;
  • wkłady niepieniężne udostępnione przez strony trzecie, które nie są wykorzystywane na terenie beneficjent;
  • koszty zapewnienia wsparcia finansowego stronom trzecim;
  • Specyficzne koszty jednostkowe pokrywające koszty bezpośrednie i pośrednie ( access costs for providing trans-national access to research infrastructure, costs of energy efficiency measures in buildings, costs for clinical studies).

W przypadku audytu KE beneficjent będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające, że koszty bezpośrednie, do których stawka zryczałtowana została zastosowana, są kwalifikowalne. Wysokość rzeczywiście poniesionych kosztów pośrednich nie będzie w tej sytuacji sprawdzana.

CZY VAT JEST KOSZTEM KWALIFIKOWALNYM?

Nie jest kosztem kwalifikowalnym VAT, który zgodnie z krajowymi przepisami jest odzyskiwalny.

Jednak VAT, którego beneficjent nie jest w stanie, zgodnie z krajowymi przepisami odzyskać, może być kosztem kwalifikowalnym.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA KE?

Dla projektów badawczych dofinansowanie KE jest na poziomie 100% kosztów kwalifikowalnych, dla projektów innowacyjnych wysokość dofinansowania jest generalnie na poziomie 70%. Jednak dla instytucji o charakterze nie zarobkowym (non-profit) dofinansowanie w przypadku projektów innowacyjnych wynosi 100%.

W wyjątkowych przypadkach (określonych w programie pracy) mogą wystąpić niższe poziomy dofinansowania.

Jeśli w tym samym projekcie innowacyjnym biorą udział instytucje o charakterze zarobkowym i instytucje o charakterze nie zarobkowym, to będą one dofinansowane w różnym stopniu (70%/100%).

W JAKI SPOSÓB REALIZOWANE BĘDĄ PŁATNOŚCI NA RZECZ KONSORCJUM?

Płatności na rzecz konsorcjum odbywają się za pośrednictwem koordynatora, który ma obowiązek dokonać dystrybucji otrzymanych środków do partnerów zgodnie z zapisami umowy grantowej oraz umowy konsorcjum.

W trakcie realizacji projektu Komisja Europejska dokonuje następujących płatności:

  • zaliczka po rozpoczęciu projektu, tylko jedna dla całego okresu realizacji;
  • płatności pośrednie, dla projektów z więcej niż jednym okresem sprawozdawczym;
  • płatność końcowa.

CO TO JEST ŚWIADECTWO KONTROLI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I KIEDY JEDNOSTKA OBOWIĄZANA JEST JE UZYSKAĆ?

Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych (Certificate on the financial statements) jest dokumentem poświadczający

m, że koszty wykazane w  sprawozdaniu finansowym oraz deklarowane wpływy są kwalifikowalne i spełniają wymogi określone w umowie grantowej. Świadectwo musi być złożone wraz z raportem końcowym.

Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych musi być sporządzone zgodnie z Aneksem V do umowy grantowej, który zawiera nie tylko wzór oświadczenia audytora, lecz także wzór umowy pomiędzy audytorem, a beneficjentem oraz listę wskazówek dla audytora.

Świadectwo powinno być sporządzone przez biegłego rewidenta, który jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdań finansowych, w przypadku podmiotów publicznych może być wystawione przez niezależnego audytora wewnętrznego z odpowiednimi uprawnieniami.

Dostarczenie świadectwa kontroli sprawozdań finansowych jest obligatoryjne, jeżeli żądane przez beneficjenta lub powiązaną stronę trzecią dofinansowanie w ramach zwrotu kosztów rzeczywistych i kosztów jednostkowych obliczonych na podstawie zwykłych praktyk księgowych beneficjenta jest równe lub większe niż 325 000 euro.

Oznacza to, że świadectwo kontroli sprawozdań finansowych nie jest wymagane, jeżeli całkowite dofinansowanie jest równe lub wyższe niż limit 325 000 euro, ale zawiera w sobie dofinansowanie do kosztów jednostkowych (innych niż wymienione powyżej)  lub kosztów sprawozdawanych w formie ryczałtowej (m.in. koszty pośrednie), po których odjęciu zostaje kwota mniejsza niż 325 000 euro.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.